Miljörisker vid utvinning av sten och mineraler

Inom gruvarbete, både vid ytan och i marken, är det viktigt att diskutera hur industrin påverkar miljön. Då det precis som många andra industrier kan ha stor påverkan beroende på vilja metoder som används. I denna artikel kommer de huvudsakliga miljöproblemen listas och beskrivas.

Miljörisker

Occupational_Safety_EquipmentGenerellt sett är gruvarbetets miljöpåverkan väl förstådd. Detta då gruvarbete vid ytan framförallt har stor påverkan på en miljös landskap genom att stora mängder jord, grus och sten grävs upp och förflyttas vilket gör att både miljö och djurarter påverkas då deras naturliga miljö försvinner. Men miljön kan också påverkas då det leder till erosion av sten vilket gör att luft förorenas med partiklar där områden kan bli helt obeboeliga.

Den jord, grus och sten som grävs upp för att bilda gruvor dumpas ibland också på olämpliga platser. Exempelvis har det hänt att de dumpas i vattentäta områden, floder och bäckar vilket gör att vattentillförseln förändras, vilket i längden kan vara skadligt för både djur och natur. Dumpningen av jord, grus och sten kan också leda till att tungmetaller utlöses och blandas med yt- och grundvatten vilket inte bara utgör ett problem för naturen utan också för människan. Exempelvis är tungmetallen kvicksilver högst skadlig för människor.

Vad säger forskningen?

Dagens forskning kring gruvarbete fokuserar främst på olika metoder för att restaurera och förbättra områden som blivit negativt påverkade av gruvarbete. Därför menar de att företag som vill vara aktiva inom gruvarbete måste ha väl genomarbetade planer för att kunna hantera allt överflödigt material.

Ett problem som framförallt diskuteras är det av dräneringen av syror i övergivna gruvor. Då när dessa blir störda blandas ofta dessa syror med vatten vilket gör att djur och natur kan negativt påverkas. En del har försökt åtgärda problemet genom att använda sig av kalk och kalksten vilket ska rena syran. Dock är det inte klart hur denna metod kan påverka långsiktigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *