Mineral- och metallindustrin i Sverige

Mineralsten - järn

Mineralsten - järn

Under de senaste åren har intresset för att öppna mineral- och metallgruvor ökat i takt med de stigande världsmarknadspriserna på metaller. I Sverige finns det idag 16 metallgruvor i drift och drygt 40 aktiva mineraltäkter och produktionen av malm för metallutvinning är mest förekommande.

Mineraler och metaller

När talar om mineraler och metaller brukar ofta en viss förvirring uppstå. Vi tänkte därför här nedan redogöra skillnaden på dessa två och förklara de olika egenskaperna för ämnena.

Mineraler

Mineraler är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och som är nyckeln till dagens bergart. Med det menar vi att bergarterna byggs upp av ett eller fler mineralämnen. Mineralen i sin tur är uppbyggda av ett flertal grundämnen och definieras genom dess kemisk sammansättning samt dess kristallstruktur. Några av de vanligaste mineralerna är fältspat, kvarts och glimmer, som alla innehåller syre och kisel.

Det är från brytvärda mineraler som framställningen av metaller sker och när en sådan brytning sker kallas det malm. Med brytvärd menar man mineraler som ur en ekonomisk synvinkel är värda att bryta för att få fram metallen.

Metaller

Metall utvinns från mineraler och går under samlingsnamnet malm.  Dock är det endast mineraler och bergarter vars ämne är så pass värdefullt, och i tillräckligt hög koncentration, som bryts ner då dessa är mer ekonomisk lönsamma att utvinna malma från.

Malm kan endast brytas ner i dagbrott, i gruvor eller vaskas fram.  Ett dagbrott, som kan vara värt att förklara, är när man bryter malm direkt på ytan istället för i underjordiska tunnlar. I Sverige ör det dock vanligaste att utvinna malm i metallgruvor.

De 8 mineralklassifikationerna

Idag finns det omkring 4500 mineraler som definierats och av dessa är omkring 4000 accepterats av mineralogiska samfundet. De olika mineralerna kan delas in i olika klasser beroende på den kemiska sammansättningen. Dessa olika klassificeringsgrupperna är baserade på Danas klassifikationssystem och förekommer i 8 olika grupper; Silikat, Karbonater, Sulfater, Halider, Oxider, Sulfider, Fosfater och grundämnena.

Silikat

Silikat är den mest förkommande mineralen och även den största mineralgruppen. Idag består jordskorpan av drygt 92 volymprocent och majoriteten av alla bergarter består till 95% av silikat. De viktigaste bergarterna som bildats av Silikat är bland annat kvart, fältspat, glimmer och granat. Inom silikat finns det även omkring 1300 mineraler som till vanligheten består utav en katjon, som järn, kalcium, magnesium och aluminium.

Karbonater

Karbonater innehåller anjoner och i gruppen förkommer omkring 240 mineraler. De viktigaste mineralerna i gruppen är kalkspat och aragonit, men även dolomit och järnspat. Karbonater bildas vanligtvis i marina miljöer och det är från denna mineralgrupp som kalkstenen utvinns.

Grundämnena

Det är värt att nämna att det är i kategorin om de rena grundämnena som vi finner de metalliska ämnena guld, silver och koppar.

Malmgruvor i Sverige

Sverige är idag ett av EU:s ledande länderna när det kommer till malm- och metallproduktioner. Och att Sverige dessutom är i särklass det EU-land med störst järnmalmsproduktion vid sidan om svenska kasinon är ett faktum. Även inom produktionen av bas- och ädelmetaller tillhör Sverige bland de främsta länderna i Europa.

Malmgruvornas i Sverige tog fart under 1910-talet, då det fanns 500 aktiva malmgruvor i landet. Dessa 500 gruvor producerade tillsammans omkring 8 miljoner ton av malm. Dock kom majoriteten av dessa att tvingas stängas ner och för 50 år sedan finns det endast 100 gruvor kvar. Trots nedstängningar av gruvor producerad i Sverige under denna tid ungefär 20 miljoner ton malm. Idag finns det 15 metallgruvor i drift och det bryts omkring 72 miljoner ton malm varje år.

När det kommer till malmproduktion är de största gruvdistrikten i Sverige idag Malmfälten i Norrbotten, Skelleftefältet i Västerbotten men även de mindre i Bergslagen.

Sveriges äldsta metallgruvor

Järnmalmsklump med en namnskylt framför "Järnmalm"

I Sverige sker majoriteten av produktionen av metall i Norrbottens län, Västerbottens län men även i Örebros län. Det är även runt dessa trakter som de äldsta och bevarade gruvor finns. Uppe i Norrbotten finner man bland annat Kirunavaara i Kiruna där man sedan 1860-talet utvunnit järnmalm. I Gällivare kommun i Norrbottens län finner vi dessutom Malmberget som sedan 1820-talet bidragit med en viktig del av järnmalmsutvinningen.

Dock finns svenskhistoriens äldsta gruva i Dalarnas län i kommunen Hedemora. Gruvan som går under namnet Garpenbergsgruvan har varit drift sedan 1200-talet och utvinner Sulfidmalm (koppar, zink, guld, silver och bly).

Utbyggnadsprojekt och nya gruvprojekt i Sverige

Som nämnt har det ökade intresset för mineral- och metallgruvor gjort att alltfler önskar återuppta, bygga ut eller öppna nya gruvor för produktionen. Dock tar det många år från dess att ansökan skickats in, till att den behandlas och till dess att man får ett godkännande eller nekande för sin ansökan.